Thời cuộc Rà soát sàng lọc đảng viên

Rà soát sàng lọc đảng viên

(P.Q.T. 17.3.2019) -Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau, coi sự mẫu mực, gương mẫu của cán bộ đảng viên có vai trò hết sức quan trọng, tạo nên sức mạnh to lớn, lôi cuốn hàng triệu triệu quần chúng noi theo, cùng tiến bước dưới ngọn cờ tiên phong của Đảng. Lãnh đạo bằng phương pháp nêu gương là một trong những phương thức lãnh đạo tối ưu của Đảng. Người còn nói, đảng viên mà yếu kém, nêu gương xấu, sức mạnh của Đảng sẽ giảm sút, uy tín của Đảng sẽ không còn. Suy cho cùng, sức mạnh của Đảng được quyết định bởi chất lượng của từng đảng viên, từng tổ chức Đảng.

Thực tế cho thấy, thời gian qua, bên cạnh nhiều đảng viên bản lĩnh và vững vàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẫn còn một bộ phận đảng viên ý thức tự rèn luyện, tự tu dưỡng kém; thiếu gương mẫu, thiếu bản lĩnh, bị cảm dỗ bởi lợi ích cá nhân; suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, có việc làm, phát ngôn sai nguyên tắc, trái với cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng. Một số đảng viên có biểu hiện dao động, hoài nghi về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, dao động, hoài nghi, vô tổ chức, thiếu kỷ luật, nói không đi đôi với làm. Cơ chế thị trường cùng với thiết chế Đảng cầm quyền, như Bác Hồ đã chỉ rõ là mảnh đất màu mỡ dễ làm nẩy sinh tiêu cực, sự đục khoét và tác yêu tác quái của chủ nghĩa cá nhân, từng giờ từng phút đánh vào cơ thể sống của Đảng.

Việc kết nạp đảng viên ở nhiều nơi có biểu hiện chạy theo số lượng, chưa coi trọng đúng mức chất lượng, đưa những người không đủ tiêu chuẩn, có động cơ không đúng đắn vào tổ chức Đảng. Do vậy, số lượng đảng viên tăng, nhưng chất lượng của tổ chức Đảng không ít nơi có chiều hướng suy giảm. Hiện tượng nể nang, né tránh, ngại đấu tranh phê bình, tự phê bình trong Đảng làm giảm sức mạnh của tổ chức Đảng.

Để củng cố, tăng cường sự lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng - nhân tố quyết định sự sự thành công của cách mạng, của công cuộc đổi mới đất nước, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Về điều này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, đảng viên hư hỏng, như con sâu phá hoại mùa màng, cây cối, những con sâu ấy phải được trừ diệt, loại bỏ. Các tổ chức Đảng trong toàn đảng cần được quán triệt sâu rộng, xây dựng chương trình hành động, rà soát chất lượng đảng viên, khắc phục những mặt yếu trong công tác tổ chức kết nạp đảng viên mới.

Mỗi tổ chức Đảng, bắt đầu từ chi, đảng bộ cơ sở, trên cơ sở và trong toàn Đảng tiến hành tổng điều tra tình hình đảng viên, bao gồm cả việc phân loại đảng viên chặt chẽ, bài bản, nghiêm túc. Điều quan trọng là cần nâng cao nhận thức cho mỗi đảng viên và tổ chức Đảng về tầm quan trọng, có ý nghĩa sống còn của việc nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ đảng viên. Vấn đề có tính quyết định của đạo đức công sản là bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước mọi thử thách. Đó là những điều cốt lõi, phẩm chất quan trọng hàng đầu của người đảng viên cộng sản. Nhân dân là “tai mắt” của Đảng, dõi theo từng hành động, việc làm hàng ngày của cán bộ, đảng viên. Lòng tin của người dân không cho phép đảng viên vụ lợi, tư túi, chạy theo lợi ích nhóm, vun vén cho riêng mình. Đảng viên mà tham nhũng, lãng phí, xa dân, trù dập dân, sống vô cảm với dân là hoàn toàn xa lạ với phẩm hạnh, đạo đức của Đảng, là trái với cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở.

Để làm trong sạch đội ngũ, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân, một đòi hỏi bức xúc hiện nay là kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên - kể cả đảng viên mới vào Đảng mà không đủ tiêu chuẩn - ra khỏi Đảng. Không nể nang, không né tránh trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. Công việc rà soát,  sàng lọc đảng viên yếu kém, không đủ tiêu chuẩn, đưa những đảng viên không có bản lĩnh, phai nhạt lý tưởng, kém phẩm chất và không đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cần kết hợp chặt chẽ với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với nhiệm vụ chính trị từng đảng viên và công việc bình xét, xếp hạng đảng viên hàng quý, hàng năm.

Rà soát sàng lọc đảng viên được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Công khai, minh bạch trong tự phê bình và phê bình, dựa vào dân để rà soát, sàng lọc đảng viên, là liều thuốc “vạn năng” giúp cho việc quản lý, giám sát quá trình rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên. Đảng trong lòng dân. Người đảng viên vì lý tưởng, vì lợi ích của đất nước và nhân dân mà phấn đấu không ngừng. Ý Đảng hòa quyện chặt chẽ với lòng dân. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, giàu sức chiến đấu là công việc thường xuyên của Đảng. Đó cũng là trách nhiệm của từng đảng viên, từng tổ chức Đảng, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, với sự tham gia tích cực, hiệu quả của toàn dân.

PHẠM QUỐC TOÀN

Chia sẻ liên kết này...

Add comment